Předsudky - Dělají šaty člověka?

Dílna 2
Stáhnout

Všichni jsme to už někdy zažili. Někdo si nás „zaškatulkoval“, aniž by o nás něco opravdu věděl. Dostali jsme nálepku, aniž bychom si o to říkali, někdo nás hodnotil skrze vlastnosti nějaké skupiny. Lidé se k nám pak chovali ne podle toho, jací jsme, ale podle toho, k jaké skupině podle nich patříme. A pravděpodobně jsme se takto někdy zachovali i my k někomu jinému. Tohle prostě děláme všichni, často nevědomě. Dokážeme si všimnout vlastních předsudků? Jsme schopni nesoudit ostatní podle příslušnosti k nějaké sociální, etnické nebo náboženské skupině? Jsou předsudky jen špatná věc, nebo nám v něčem naopak mohou pomoct? 

Žáci a žákyně budou zpracovávat příběhy a situace z každodenního života, ve kterých hraje významnou roli uplatňování předsudků vůči jednotlivci na základě příslušnosti k nějaké skupině. Budou zkoumat postoje a reakce různých aktérů a aktérek v příběhu a z pozice vypravěče nebo vypravěčky komentovat situaci nebo navrhovat její rozřešení. Výsledkem jejich práce bude ozvučený animovaný komiks.

Vzdělávací cíle Dílny

Cílem Dílny je umožnit žákům a žákyním hlouběji pochopit důvody vzniku a důsledky předsudečného jednání. Práce s modelovými příběhy je navede k pochopení „předsudku“ jako fenoménu běžného života, který se týká v podstatě každého člověka. Žáci a žákyně využijí svých dosavadních životních zkušeností k analýze předpřipravených modelových situací, které následně rozvíjejí a dotvářejí. Zkoumají situace z pohledu různých aktérů a aktérek a rolí (např. oběť, agresor/agresorka, obhájce/obhájkyně, přihlížející, komentátor/komentátorka), posuzují důvody a důsledky jednání těchto postav v dané situaci a vciťují se do role diskriminované osoby. Formulují vlastní postoje k modelovým situacím, vytvářejí svoje alternativní verze rozuzlení těchto příběhů a sdílejí je se spolužáky a spolužačkami.

S žáky a žákyněmi budete skrze tvorbu komiksu zkoumat modelové situace, ve kterých je vůči hlavní postavě uplatňováno jednání vycházející z předsudků. Smyslem Dílny ale není hledání hrdinů a hrdinek ani hon na pachatele a pachatelky, není důležité třídit „dobro“ a „zlo“. Pomozte žákům a žákyním uchopit situace co nejautentičtěji. Podpořte je v tom, aby s příběhy pracovali zcela svobodně, intuitivně, bez přílišné snahy zpracovávat je dle společenských šablon nebo norem. Veškerý „osobní“ materiál, který se v příbězích objeví (např. hlášky a názory aktérů a aktérek), je pro vás důležitým indikátorem toho, jak daný žák nebo žákyně téma vnímá a v jakém prostředí se pohybuje. Někteří budou pravděpodobně pro svůj příběh chtít použít vulgarismy. V tom případě je potřeba se zamyslet nad tím, o jak silný vulgarismus se jedná a jestli dodává příběhu na autentičnosti, nebo jestli tam je jen proto, „aby tam byl”. Pomyslnou hranici „přípustnosti” určujete vy tak, aby byla aktivita podnětná, ale zároveň, aby nesklouzla k pouhému výčtu vulgarismů. Na základě osobního materiálu je možné pomoci žákům a žákyním v další fázi nahlédnout na vlastní východiska, názory a postoje (které většinou nevědomě do příběhu otiskli) a pokusit se je posunout v jejich uvažování o tématu. K tomu nejlépe slouží skupinová práce a prezentace komiksů v žákovském kolektivu.

Velmi důležitým cílem práce je rozhodnutí o zveřejnění komiksu. Ačkoliv je dobrovolné, žáci a žákyně by se měli důkladně zamyslet nad tím, zda komiks zveřejní se spolužáky a spolužačkami, zda si za výstupem své práce stojí a zda chtějí o tématu dále diskutovat. Motivujte žáky a žákyně ke zveřejnění citlivě – může sice dát celému procesu větší závažnost a žáky a žákyně stimulovat k zodpovědnějšímu přístupu, některé může ale naopak paralyzovat a blokovat v ochotě vyjádřit svůj osobní názor. Žáci a žákyně by měli vždy chtít zveřejnit výstup na základě vlastního uvážení. Motivujte je tedy, ale nenuťte. 

Dílna se skládá ze tří aktivit, které na sebe navazují a tvoří provázaný celek. Jednotlivé aktivity se člení na úkoly. Níže uvedený přehled aktivit a úkolů slouží k orientaci ve struktuře Dílny. Zadání k jednotlivým aktivitám a úkolům je podrobně rozvedeno v dílčích aktivitách.

Aktivita 2.1. – Objevování předsudků a stereotypů

Cílem aktivity je exponovat téma předsudků (co to je, kde se berou, jak vznikají, ...) a dále naladit třídu na práci s modelovými situacemi, které jsou výchozím bodem pro tvorbu jejich komiksu. Žákyně a žáci si vybírají modelový příběh a během aktivity „sbírají“ materiál, který v aktivitě 2. 2 využijí pro tvorbu komiksu.

Čas

60–105 min


Úkol 2.1.1. – Nálepky / Kdo jsou „oni“?

Čas

30 min


V úvodním „rozehřívacím“ úkolu žáci a žákyně jmenují nejrůznější skupiny lidí, ke kterým často chováme předsudky. Pro následující práci by si žáci a žákyně měli odnést základní poznatek, že příslušnost k určitým skupinám si můžeme vybrat, ale součástí některých skupin se stáváme automaticky a nedobrovolně. Pochopí, že například barva pleti, věk, jazyk, zvyklosti, druh oblečení apod. využíváme k „nálepkování“ nebo „škatulkování“ lidí, tzn. že na základě vnějších znaků přisuzujeme určité vlastnosti konkrétnímu jedinci. Často jsou tyto vlastnosti stereotypem, který se traduje, ale nemusí odpovídat realitě a neplatí paušálně pro všechny „členy a členky“ dané skupiny.


Úkol 2.1.2. – Na první pohled

Čas

15–20 min


Žáci a žákyně pracují s předpřipravenými situacemi, které vnímají prismatem předchozího úkolu: hlavní aktéři a aktérky situace jsou stigmatizováni na základě příslušnosti k nějaké skupině (Romka, Arab, socka, puberťák). Žáci a žákyně rozvíjí vybranou situaci/příběh a zamýšlejí se nad jednáním a chováním dalších postav v příběhu. Bez teoretizování tak zmapují nejrůznější pohledy na předsudečnou situaci a vytvoří vlastní obsah, který poslouží k analýze problematiky. Měla by vzniknout trefná vyjádření, které dobře potvrzují celospolečenská klišé, ale i alternativní výpovědi bez předsudků. Pro vybraný příběh by žáci a žákyně měli vymyslet dostatečné množství „hlášek“ vybraných postav.


Úkol 2.1.3. – Jak se cítí hlavní postava?

Čas

10–15 min na každou situaci


Žáci a žákyně konfrontují postoje svých postav (jejich „hlášky“) s diskriminovanou hlavní postavou a skrze hraní rolí se snaží vžít do jejích pocitů. Následně formulují text, který v komiksu hlavní postava pronáší. Ta má v rámci příběhu příležitost se obhájit  nebo jinak reagovat na „hlášky“ dalších postav. Výstupem úkolu je promýšlený a vhodně formulovaný text/komentář hlavní postavy.


Úkol 2.1.4. – Pracovní verze komiksu


Žáci a žákyně se připravují na práci v on-line editoru. Vybírají/vymýšlí si příběh, který chtějí zpracovávat, a vytvářejí pracovní verzi komiksu.


Úkol 2.1.5. – Můj názor

Čas

10 min


Výstupem úkolu je promýšlené a vhodně formulované sdělení z pozice autora nebo autorky komiksu směrem k divákům a divačkám.

Aktivita 2.2. – Tvorba komiksu

Cílem aktivity je shrnout poznatky a materiál získaný v předchozí aktivitě a využít je k vytvoření vlastního komiksu. Práce probíhá v on-line prostředí. Hlavním výstupem je animovaný komiks, který žákyně a žáci tvoří individuálně nebo v malých skupinách (dvojice, trojice).

Čas

30–45 min

Pomůcky
  • Online - editor mediální dílny (Dílna č. 2)

Úkol 2.2.1. – Práce v on-line editoru

Čas

30–45 min


Předchozí aktivita sloužila k získání dostatečného množství materiálu pro tvorbu vlastního komiksu i jako „scenáristická“ příprava. Z materiálů, které žáci a žákyně posbírali během předchozích úkolů (vyjádření smyšlených postav, vyjádření hlavní postavy, vlastní sdělení), vytvoří komiks v on-line editoru. On-line šablona komiksu je vodítkem pro to, jak veškerý materiál zkomponovat do smysluplného celku. Výstupem je animovaný komiks v on-line editoru.


Úkol 2.2.1. – Práce s komiksy

Čas

15 min


Žáci a žákyně v této aktivitě třídí reakce komiksových postav do kategorií.

Aktivita 2.3. – Zvěřejnění a reflexe výsledků práce

Cílem aktivity je shrnout celý průběh Dílny a zhodnotit přínos pro kolektiv.

Čas

30–40 minut


Úkol 2.3.1. – Sdílení/zveřejnění komiksu

Čas

20 min


Žáci a žákyně jsou vyzváni, aby si vzájemně prezentovali své komiksy. Výstupem je rozhodnutí, zda komiks zveřejní pro spolužáky a spolužačky, či ne. Žáci a žákyně by měli být schopni své rozhodnutí vysvětlit a obhájit. 


Úkol 2.3.2. – Reflexe výsledků a skupinová diskuse

Čas

20 min


áci a žákyně se společně s pedagogem nebo pedagožkou zamýšlejí nad průběhem celé Dílny a snaží se pojmenovat přínosy práce. Výstupem je ústní nebo písemná reflexe každého žáka a žákyně, ve které popíše posun, který v něm nebo ní díky práci nastal a snaží se popsat přínosy pro své učení.

Cookies

Náš web používá cookies. Díky tomu vám můžeme nabídnout uživatelský zážitek více efektivní. Souhlas k ukládání cookies udělíte kliknutím na políčko „Souhlasím".
Souhlas můžete odmítnout zde.